My Google Page Rank

Jesus: “Walang hanggang Ama, Makapangyarihang Diyos”

PDFPrintE-mail

(BY: ATTY. BATAS MAURICIO) INSPIRASYON SA BUHAY: “…Isinilang sa atin ang isang sanggol na lalaki… at ang pamamahala ay ilalagay sa kanyang balikat. At tatawagin siyang Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan…” (Isaias 9:6, Bibliya).

-ooo-

MGA BAHAGI NG BUHAY NI JESUS NA NAGPAPATUNAY NA SIYA ANG DIYOS: Sa mga kasapi ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (Children of God Blood Kin of the Christ Church), marami silang mga katibayang galing sa Bibliya na magagamit nila upang patunayang si Jesus ang Diyos at Tagapagligtas, na ipinangako noon pa mang una na siyang aako sa mga parusang nakalaan sa mga makasalanan.

Sa “Mga Batayang Aral” ng Simbahan, hinalaw ang ilan sa mga katibayang ito mula sa labing-walong bahagi ng buhay ni Jesus noong Siya ay nasa daigdig pa. Sa pananaw ng mga kasapi ng Simbahan na tinatawag ding mga Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo, ang mga bahaging ito ng Kanyang buhay ay nagpapatunay na Siya ang Diyos at Tagapagligtas, wala ng iba. 

Ano-ano ang mga bahaging ito ng buhay ni Jesus na nagpapakilala sa Kanya bilang Diyos at Tagapagligtas? Una, pagpapahayag ng pagdating ni Jesus sa daigdig (Isaias 7:14, 9:2 at 9:6, Lucas 1:26-38, Mateo 1:18-25). Pangalawa, pagdalaw ni Maria kay Elizabeth (Lucas 1:39-45). Pangatlo, pagsilang ni Jesus (Lucas 2:1-20, Mateo 1:18-25). 

-ooo-

PAGPAPAHAYAG NG KAHARIAN NG DIYOS: Pang-apat, paghahandog kay Jesus sa Templo (Lucas 2:21-40). Panglima, pagkakatagpo kay Jesus sa Templo (Lucas 2:41-51). Pang-anim, bautismo ni Jesus sa Ilog ng Jordan (Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-13, Lucas 3:21-22 at Juan 1:29-34). Pampito, kasalan sa Canaan (Juan 2:1-11). Pangwalo, pagpapahayag ng Kaharian at Kapangyarihan ng Diyos (Mateo 4:17, Marcos 1:14, Lucas 4:15).

Pang-siyam, pagbabagong-anyo ni Jesus (Mateo 17:1-13, Marcos 9:2-13, at Lucas 9:28-36). Pang-sampu, banal na pakikipag-isa ni Jesus (Mateo 26:17-29, Marcos 14:12-25, Lucas 22:7-20). Pang-labing-isa, panalanging may pagka-bagabag ni Jesus (Mateo 26:36-45, Marcos 14:32-42, at Lucas 22:39-46).  Pang-labing-dalawa, pagpapahirap kay Jesus sa Templo (Mateo 27:26, Marcos 15:15 at Juan 19:1).

Pang-labing-tatlo, ang paglalagay ng koronang tinik sa ulo ni Jesus (Mateo 27:29, Marcos 15:17 at Juan 19:2). Pang-labing-apat, ang pagpasan ng krus (Mateo 27:31-35, Marcos 15:20-22, Lucas 23:28-31 at Juan 19:17). Pang-labing-lima, pagpako at kamatayan ni Jesus sa krus (Mateo 27:33-61, Marcos 15:22-47, Lucas 23:32-56 at Juan 19:18-42). 

-ooo-

“MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG AMA”: Pang-labing-anim, ang muling pagkabuhay ni Jesus (Mateo 28:1-20, Marcos 16:1-20, Lucas 24:1-53 at Juan 20:21). Pang-labing-pito, pag-akyat sa langit ni Jesus (Marcos 16:19-20 at Lucas 24:50-53. Pang-labing-walo, pagbaba ng Banal na Espiritu (Gawa 2:1-41).

Kung babasahin po ang mga kapitulo at bersikulong naglalarawan ng iba’t ibang bahagi ng buhay ni Jesus, makikita po natin ang pagpapatotoo ng Bibliya sa pagiging Diyos ni Jesus, at sa Kanyang pagiging Tagapagligtas.  Bilang halimbawa, tunghayan po natin ang sinasabi ng Isaias 9:6. 

Ayon dito, isinilang sa atin ang isang sanggol na lalaki, na nauna ng inihula na ipaglilihi at ipapanganak ng isang dalaga. Dahil ipinaglihi at isinilang ang sanggol na ito ng tao at sa kaparanang likas sa mga tao, sasabihin nating tao ang sanggol na ito. Pero, sabi ng Isaias 9:6 mismo, ang sanggol na ito ay ang “Makapangyarihang Diyos at Walang Hanggang Ama”. 

-ooo-

MAKINIG: Mga brodkast sa espirituwalidad at Salita ng Diyos: Yes Radio 88.3 FM, Barobo City, Surigao del Sur at Yes Radio 93.9 FM, Cagwait, Surigao del Sur, Lunes-Biyernes, 8 n.g.; 92.7 Smile FM, San Francisco, Agusan Del Sur, at Kiss 101.1 FM, Cabadbaran City, Agusan del Norte,  Lunes-Biyernes, 10 n.g.; Win 107.5 FM, Roxas, Isabela, Sabado at Linggo, 8 n.u. -30-
Related news items:
Newer news items:
Older news items: